Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2015

TỪ NGUỒN GỐC KHỞI THỦY

                                                                                                                                                                   Lm. Daminh  Nguyễn ngọc Long


Bài tường thut công trình sáng to ca Thiên Chúa trong sách Sáng Thế ( St 1, -2,25) hng năm vào đêm vng l Chúa Giêsu Phc sinh được đọc lên. Và trong đời sng nhiu người cũng đã có ln đọc suy nim v ngun gc vũ tr cùng con người.

Phi chăng bài tường thut công trình sáng to ca Thiên Chúa đó cũng hao hao ging vi nhng bài tường thut v d án công trình xây dng đó đây trong dòng lch sĐâu là ý nghĩa n cha trong bài tường thut công trình sáng to ca Thiên Chúa?

Bng nhng hình nh đẹp thi v gây n tượng, cun Kinh Thánh đầu tiên, sách Sáng Thế ký, din t lch s Thiên Chúa đã to dng vũ tr và con người.

1. Sách Sáng Thế ký không phi là bn tường thut dưới khía cnh khoa hc, nhưng cha đựng khía cnh suy ngm chiêm nim: tt c mi s trong vũ tr đều do Thiên Chúa to dng nên - Ngài đã to dng nên mi s tt đẹp. Tt c đều tt lành. Triu thiên cao đim công trình to dng là con người. Thiên Chúa to dng con người theo hình nh Thiên Chúa.

Thiên Chúa to dng nên con người có Nam và N. S song đôi gia nam n đã cho con người tr thành ging hình nh ca Thiên Chúa cùng tình yêu thánh thiêng ca Ngài. V đẹp ca Thiên Chúa phn nh trong v sc đẹp ca công trình sáng to, và nht là nơi con người.

Bn tường thut v công trình sáng to trong sách Sáng thế ký  (St 1,1-2,25 )  hướng con mt tm nhìn tâm trí chúng ta không ch v tr v qúa kh, mà còn hướng v tương lai na.

2. Thiên Chúa to dng vũ tr trong sáu ngày . Ngày th by Ngài ngh ngơi. Đây là hình nh cho đời sng con người. Sáu ngày là thi gian làm vic lao động. Và khi hot động làm vic con người tiếp tc làm công trình sáng to ca Thiên Chúa. Nơi đó h làm ăn xây dng đời sng trên nơi đất, mà Thiên Chúa đã tin tưởng trao ban cho h. Con người khai thác phát trin đất đai hoa mu để có hoa qa làm thc phm sinh sng, như Thiên Chúa hoch định mong mun. Và vào ngày th by con người chúng ta ngh ngơi sau saú ngày làm vic. Con người được thưởng thc hưởng dùng nhng cái mình sn xut làm ra hu ích cho đời sng. Các Thánh Giáo ph ngày xưa đã có suy tư v đời sng con người là mt l mng kéo dài luôn mãi.

Ngày Chúa nht chúng ta mng kính Thiên Chúa là ngun gc nn tng cùng là đích đim ca đời sng mình. Nơi Thiên Chúa chúng ta có được nim vui mng trong s thanh thn ngh ngơi, và thưởng thc.

3. Nhưng trong công trình sáng to tt đẹp ca Thiên Chúa có du vết s rn nt: Con người chiu hướng theo s d, điu không tt đẹp.

3.1 Lch s v trường hp sa chước cám d con rn ca Ông Bà nguyên t Adong-Eva (St 3,1-24) mun nói cho chúng ta biết con người tt lành đã tr thành con người theo s d, s xu như thế nào. Con người không th nào đứng vng được, khi nó không là Thiên Chúa, khi nó phi l thuc vào Thiên Chúa, Đấng to dng nên nó. Con người mun mình như là Thiên Chúa. Trong căn r đó ny sinh mm ti nguyên t ca con người: h mun nâng lên vượt cao hơn bn tính con người và tr thành như Thiên Chúa.  

3.2 Khi con người mun ngang hàng băng như Thiên Chúa, hu qa đưa h đi đến đâu. Ba tường thut lch s đin hình din t nhng gì đưa đến hu qa đó.

Bài hc trong trình thut Kain giết Abel - (St 4,1-16)

Người nào mun như Thiên Chúa, người đó mun luôn luôn là người th nht, to ln nht, cùng không th vui mng vi người anh em bên cnh mình, cùng mun trit h người nào ln hơn mình. Chính vìn thế Kain đã giết Abel. Nhưng vic giết hy hoi người khác không mang li hnh phúc cho nó. Trái li mang đến cho nó mc cm ti li. Ti li làm nó mt bng an trong đời sng. Ti li làm người phm ti không th đứng ngi  an tâm được. Điu này thôi thúc nó tìm đến Thiên Chúa. Trong tha th chan cha tình yêu thương con người có th tìm li được s bình an.

Bài hc nơi Noah và lt đại hng thy 40 ngày đêm (St 6,9-9,17).

Nơi nhiu dân tc cũng có tường thut tương t v lt đại hng thy. Qua đó nói lên con người vì s d, s xu vướng mc đi sâu vào vòng chao đảo ln xn. Nhưng du vy lt li to ln thế nào đi chăng na cũng không hy dit vũ tr. Thiên Chúa đã ký kết vi con người giao ước mi. Vòng cung hình cu vng trên nn tri là du ch ca giao ước mi: Thiên Chúa không b rơi , hy dit vũ tr vì s d, s xu ca con người. Trái li, Ngài mang đến nim hy vng mi, cho làm li mt khi đầu mi.

Bài hc t ngn Tháp Babel mun vươn lên ti tri cao (St 11,1-9)

Con người mun xây ngn tháp Babel luôn luôn cao hơn. Điu này  gây ra cho công trình xây dng nhiu nguy him hơn, khi nó càng cao hơn vươn lên tri cao. Điu này gây ra  hu qa cho tt c  mi hành động. Người nào mun như Thiên Chúa, h gây ra s hn lon trong vũ tr. Công trình kiêu ngo mun như thn thánh ca h t sp đổ. Và ai mun bng như Thiên Chúa, h t tách bit mình trong cô đơn.

H không có kh năng đi vào mng lưới thông thương giao ho tht s. H nhìn toàn là thù địch nơi tt c mi người . Vì thế nó t chi thông thương vi nhng người khác, t chi chia s ngôn ng vi nhau. S ln xn ngôn ng Babylon nói lên không ch ngày xưa đã xy ra, mà c tình trng ngày hôm nay na. Nhng nhà ngôn ng hc đã gi ngôn ng ngày hôm nay ca chúng ta là cun t đin ca nhng người không phi là người . Vì nó không là s chia s v kinh nghim tình yêu và nim vui, nhưng nghiêng ôthiên v s thng tr, s quyết đoán và áp lc gây nh hưởng.Nhng chương đầu ca sách Sáng Thế ký mun nhc nh con người đến ngun gc khi đầu ca mình. Thiên Chúa đã to dng nên vũ tr trong trng thái tt lành đẹp đẽ. Và c con người cũng được Thiên Chúa to dng tt lành. Nhưng cũng nhc nh con người đến hu qa nguy him do s d, s xu gây ra.

Khi đọc nhng trình thut lch s kinh thánh, chúng ta được mi gi, hãy biết ơn Thiên Chúa đã to dng vũ tr mi s tt lành, và trong tinh thn ý mun ca Ngài. Cùng mi gi cùng xây dng và hưởng dùng công trình thiên nhiên do Thiên Chúa dng nên.

Đồnig thi nhng tường thut lch s đó cũng ch dn chúng ta v s nguy him, khi chính con người chúng ta t nâng cao mình lên khi bc sng con người ca mình. Và hu qa là s tr thù xy ra trong chính đời sng ca chúng ta.

Kinh Thánh không là bài tường thut, sách nói v khoa hc, khoa địa lý. Nhưng theo chiu tâm linh tinh thn ch v cho chúng ta s căng thng gia hai cc s tt lành và s d, s xu, gia s thành công trong đời sng và s tht bi ca đời sng.

Thiên Chúa đứng trên hết mi s, Đấng là s tt lành, s thin m, đã to dng nên công trình thiên nhiên. Và Ngài mong mun hoàn thành nơi con người chúng ta.     

1 Lúc khi đầu, Thiên Chúa sáng to tri đất.2 Đất còn trng rng, chưa có hình dng, bóng ti bao trùm vc thm, và thn khí Thiên Chúa bay lượn trên mt nước.
3 Thiên Chúa phán: "Phi có ánh sáng." Lin có ánh sáng.4 Thiên Chúa thy rng ánh sáng tt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng ti.5 Thiên Chúa gi ánh sáng là "ngày", bóng ti là "đêm". Qua mt bui chiu và mt bui sáng: đó là ngày thnht.
6 Thiên Chúa phán: "Phi có mt cái vòm gia khi nước, để phân rnước vi nước."7 Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rnước phía dưới vòm vi nước phía trên. Lin có như vy.8 Thiên Chúa gi vòm đó là "tri". Qua mt bui chiu và mt bui sáng: đó là ngày thhai.
9 Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới tri phi tli mt nơi, để chcn lra." Lin có như vy.10 Thiên Chúa gi chcn là "đất", khi nước tli là "bin". Thiên Chúa thy thế là tt đẹp.
11 Thiên Chúa phán: "Đất phi sinh tho mc xanh tươi, cmang ht ging, và cây trên mt đất có trái, ra trái tutheo loi, trong có ht ging." Lin có như vy.12 Đất trsinh tho mc, cmang ht ging tutheo loi, và cây ra trái, trong trái có ht ging tutheo loi. Thiên Chúa thy thế là tt đẹp.13 Qua mt bui chiu và mt bui sáng: đó là ngày thba.
14 Thiên Chúa phán: "Phi có nhng vng sáng trên vòm tri, để phân rngày vi đêm, để làm du chxác định các đại l, ngày và năm.15 Đó slà nhng vng sáng trên vòm tri để chiếu soi mt đất." Lin có như vy.16 Thiên Chúa làm ra hai vng sáng ln: vng sáng ln hơn để điu khin ngày, vng sáng nhhơn để điu khin đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao.17 Thiên Chúa đặt các vng sáng trên vòm tri để chiếu soi mt đất,18 để điu khin ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng vi bóng ti. Thiên Chúa thy thế là tt đẹp.19 Qua mt bui chiu và mt bui sáng: đó là ngày thtư.
20 Thiên Chúa phán: "Nước phi sinh ra đầy dy nhng sinh vt lúc nhúc, và loài chim phi bay lượn trên mt đất, dưới vòm tri."21 Thiên Chúa sáng to các thy quái khng l, cùng mi sinh vt vy vùng lúc nhúc dưới nước tutheo loi, và mi ging chim bay tutheo loi. Thiên Chúa thy thế là tt đẹp.22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rng: "Hãy sinh sôi ny ntht nhiu, cho đầy bin; và chim phi sinh sn cho nhiu trên mt đất."23 Qua mt bui chiu và mt bui sáng: đó là ngày thnăm.
24 Thiên Chúa phán: "Đất phi sinh ra các sinh vt tutheo loi: gia súc, loài bò sát và dã thú tutheo loi." Lin có như vy.25 Thiên Chúa làm ra dã thú tutheo loi, gia súc tutheo loi và loài bò sát dưới đất tutheo loi. Thiên Chúa thy thế là tt đẹp.
26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình nh chúng ta, ging như chúng ta, để con người làm bá chcá bin, chim tri, gia súc, dã thú, tt cmt đất và mi ging vt bò dưới đất."
27 Thiên Chúa sáng to con người theo hình nh mình,
Thiên Chúa sáng to con người theo hình nh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng to con người có nam có n.
28 Thiên Chúa ban phúc lành cho h, và Thiên Chúa phán vi h: "Hãy sinh sôi ny ntht nhiu, cho đầy mt đất, và thng trmt đất. Hãy làm bá chcá bin, chim tri, và mi ging vt bò trên mt đất."29 Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mi thcmang ht ging trên khp mt đất, và mi thcây có trái mang ht ging, để làm lương thc cho các ngươi.30 Còn đối vi mi dã thú, chim tri và mi vt bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mi thcxanh tươi để làm lương thc. Lin có như vy. Thiên Chúa thy mi sNgười đã làm ra qulà rt tt đẹp! Qua mt bui chiu và mt bui sáng: đó là ngày thsáu.

Thế là tri đất cùng vi mi thành phn đã hoàn tt. Ngày thby, Thiên Chúa đã hoàn thành công vic Người làm. Khi làm xong mi công vic ca Người, ngày thby, Thiên Chúa nghngơi.
Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thby và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã ngh, ngưng làm mi công vic sáng to ca Người.
 Đó là gc tích tri đất khi được sáng to. „ (Sách Sáng Thế 1,1- 2, 4.).

Mùa Hè 2015  

CHIA SẺ

MẸ MARIA - THÁNH GIUSE - CÁC THÁNH

GIÁO HỘI

VĂN HÓA

DI CẢO LM. J.H

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews